درس‌های تخصصی اجباری

نام درس

تعداد واحد

نظری

عملی

پیش‌نیاز

آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی

2

1

1

 •  آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • مرجع‌شناسی تخصصی

آشنایی با علم‌سنجی

2

2

-

 • مدیریت نشریه‌های ادواری

 •  مرجع‌شناسی تخصصی

 •  نمایه‌سازی کتاب

آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات

2

1

1

 • مبانی علوم رایانه

 • مقدمه‌ای بر کتابداری و اطلاع‌رسانی

آشنایی با مدیریت دانش

2

2

-

 • آشنایی با اطلاعات و ارتباطات

 •  آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • سازماندهی رایانه‌ای منابع

آشنایی با نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای

2

1

1

 • آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات

اصول کار مرجع

2

2

-

 •  مرجع‌شناسی تخصصی

تحقیق مقدماتی در کتابداری و اطلاع‌رسانی

2

1

1

 • آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی،

 • آشنایی با علم‌سنجی،

 • آشنایی با فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات،

 • آشنایی با مدیریت دانش،

 • آشنایی با نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای،

 • آمار برای کتابداران،

 • اصول کار مرجع،

 • ساختمان و تجهیزات کتابخانه،

 • سازماندهی 1 و 2 و 3،

 • سازماندهی رایانه‌ای منابع،

 • طراحی و مدیریت وب کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی،

 • فراهم‌آوری و توسعۀ مجموعه،

 • مبانی و روش‌های آموزش سواد اطلاعاتی،

 • مدیریت نشریه‌های ادواری،

 • مرجع‌شناسی تخصصی،

 • مرجع‌شناسی عمومی،

 • نمایه‌سازی کتاب،

 • مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان

ساختمان و تجهیزات کتابخانه

2

2

-

 -

سازماندهی 1(فهرست‌نویسی توصیفی و تحلیلی)

3

1

2

 • فراهم‌آوری و توسعۀ مجموعه،

 • مقدمه‌ای بر کتابداری و اطلاع‌رسانی

سازماندهی 2 (رده‌بندی دیویی)

3

1

2

 •  سازماندهی 1 (فهرست‌نویسی توصیفی و تحلیلی)

سازماندهی 3 (رده‌بندی کنگره)

3

1

2

 •  سازماندهی 2 (رده‌بندی دیوئی)

سازماندهی رایانه‌ای منابع

3

1

2

 •  آشنایی با نرم‌افزاهای کتابخانه‌ای، سازماندهی 3

طراحی و مدیریت وب کتابخانه‌ها و  مراکز اطلاع‌رسانی

2

1

1

 •  آشنایی با فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات

فراهم‌آوری و توسعۀ مجموعه

3

1

2

-

کارآموزی 1

2

-

2

 •  سازماندهی 1(فهرست‌نویسی توصیفی و تحلیلی)

کارآموزی 2

2

-

2

 •  کارآموزی 1

کارآموزی 3

2

-

2

 •  کارآموزی 2

کتابخانه‌ها و توسعۀ پایدار

2

2

-

 

مبانی و روش‌های آموزش سواد اطلاعاتی

2

1

1

 

مرجع‌شناسی تخصصی

3

1

2

 •  مرجع‌شناسی عمومی

مرجع‌شناسی عمومی

3

1

2

 •  فرآهم‌آوری و توسعۀ مجموعه

مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی

3

3

-

 •  مقدمه‌ای بر کتابداری و اطلاع‌رسانی

 • فراهم‌آوری و توسعۀ مجموعه

 • سازماندهی 1

 • سازماندهی 2

 • سازماندهی 3

 • آشنایی با فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات

 • آشنایی با نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای

 • سازماندهی رایانه‌ای منابع

 • مرجع‌شناسی عمومی

 • مرجع‌شناسی تخصصی

 • اصول کار مرجع

 • آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی

 • ساختمان و تجهیزات کتابخانه

 • مدیریت نشریه‌های ادواری

 • نمایه‌سازی کتاب

 • مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان

 • مبانی و روش‌های آموزش سواد اطلاعاتی

 • آشنایی با مدیریت دانش

مدیریت نشریات ادواری

2

1

1

 • مقدمه‌ای بر کتابداری و اطلاع‌رسانی

 • فراهم‌آوری و توسعۀ مجموعه

مقدمه‌ای بر کتابداری و اطلاع‌رسانی

2

2

-

 -

مواد و خدمات برای کودکان و نوجوانان

2

1

1

 •  مقدمه‌ای بر کتابداری و اطلاع‌رسانی، فراهم‌آوری و توسعۀ مجموعه

نمایه‌سازی کتاب

2

1

1

 • فرآهم‌آوری و توسعۀ مجموعه 

جمع

60

31

29

 

بازگشت به صفحه قبل