اطلاعات دانش آموخته

رحمت الله فتاحي


<**>
رئيس انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران، از اسفند 1379--
مدير گروه كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه فردوسي مشهد، از پائيز 1379
دانشيار گروه كتابداري و اطلاع رساني دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد
<**>
• فارغ التحصيل رشته زبان و ادبيات انگليسي از دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1355
• مقطع كارشناسي ارشد: فوق ليسانس كتابداري از دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تهران در سال 1357
• مقطع دكترا: دكترا از دانشگاه نيوسات ولز در سيدني استراليا در سال 1996
<**>
جايزه مجله Cataloguing australia
جايزه مجله انگليسي OCLC systems & services
جايزه دانشگاه نيوساوت ولز استراليا Melvin weinstock
<**>
دانشگاه فردوسي مشهد
دانشگاه تهران - مركز تحقيقات بيوشيمي - بيوفيزيك
دانشگاه فردوسي مشهد - كتابخانه مركزي و مركز اسناد
<**>
سازماندهي و تنظيم مواد 1، مواد و خدمات كتابخانه براي نوسوادان، تكنولوژي اطلاعات ، مواد مرجع عمومي، شيوه بهره گيري از كتابخانه، زبان تخصصي

بازگشت به صفحه فهرست