اطلاعات دانش آموخته

کيوان کوشا

<*8/>*>
3. مدرك روزنامه نگاري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (1373)- دوره هاي آموزشي بلند مدت دو ساله

<**>
1. خبرگزاري به عنوان متخصص اطلاع رساني و آرشيويست (1374-1370)
2. مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي (سابق ) به عنوان مدير گروه پژوهش (1379-1377) و سردبير ماهنامه پژوهشنامة اطلاع رساني (تاكنون -1376).

<**>
1. عضو كميته انتشارت انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران
2.عضو كميته روابط عمومي انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران
3. عضو كميته تخصصي اطلاع رساني مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد كشاورزي

<**>
1. ارزيابي منابع مرجع چندرسانه اي (Multimedia Reference Evaluation)
2. فرارسانه و فرامتن در بازيابي اطلاعات (HyperText, HyperMedia)
3. بررسي و ارزيابي فهرست هاي پيوسته همگاني (OPACs) كتابخانه ها در محيط وب
4. ارزيابي ابزارهاي كاوش اينترنت (Search Tools)
5. ارزيابي واسط هاي گرافيكي كاربر (GUI Evaluation)
6. خودكارسازي كتابخانه (Library Automation)
7. جستجو و بازيابي اطلاعات در محيط وب (Searching & Retrieving Information on Web)
8. طراحي نظام ها و برنامه هاي چندرسانه اي (Multimedia Programs Developments)
9. استفاده از منابع مرجع چندرسانه اي در خدمات مرجع (Multimedia in Reference Services)
10. خدمات مرجع از طريق اينترنت (Reference Services Through Internet)
11. طراحي راهنماهاي الكترونيكي در محيط وب (Web Directories)
12. ارزيابي واسط گرافيكي و نمايش اطلاعات كتابشناختي در فهرست هاي همگاني در وب

<**>
1. تهيه كننده ، مدير داخلي و سردبير ماهنامه «پژوهشنامه اطلاع رساني » كه تاكنون بيش از 55 شماره آن به چاپ رسيده است و مباحثي از قبيل منابع و پايگاه هاي اطلاعاتي در اينترنت ، خدمات اطلاع رساني نوين ، جستجو و بازيابي اطلاعات در اينترنت ، معرفي كتاب ، پايان نامه ها، طرح هاي تحقيقاتي در حوزه كتابداري و اطلاع رساني را معرفي مي نمايد.
2. مسئول طراحي سايت وب انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران كه بزودي از طريق سايت وب كتابخانه ملي قابل دسترس خواهد بود.
طراحي راهنماهاي الكترونيكي در محيط وب (Web Directories) 4 راهنما
1. طراحي راهنماي الكترونيكي به مجلات تمام متن رايگان كتابداري و اطلاع رساني در محيط وب
2. طراحي راهنماي الكترونيكي به منابع اطلاعاتي رايگان پزشكي در محيط وب
3. طراحي راهنماي الكترونيكي به منابع اطلاعاتي مطالعات فرهنگي در محيط وب
4. طراحي راهنماي الكترونيكي به منابع اطلاعاتي علمي و پژوهشي در حوزه كشاورزي در محيط وب


بازگشت به صفحه فهرست