تازه های کتابدار در سال 94
آشنايي بانرم افزارمندليحاكميت اطلاعات مجموعه مقالات همايش ملي حاكميت اطلارفتاراطلاعاتي (چكيده پژو هشهادرزمينه نيازاطلاعاتي بيستون وداريوش

اقتصاد ديجيتال و مديريت فناوري اطلاعات{7 جلدي با بازشناختي از دانش شناسي{5 جلدي با قاب}ان . اف.سيقم: شهركتابخانه ها راهنماي جامع كتابخانه هاي قم

فن آوري اطلاعات ومديريت كسب وكارها وسازمان هادراقتتجارت سياركسب وكارها واقتصاد ديجيتال :برنامه هاي مديريت تصميكسب وكارهاواقتصاد ديجيتال:نظام هاونرم افزارهاي كار

اقتصاد ديجيتال وكسب وكارها:شبكه وهمكاري شبكه هاي اكسب وكار الكترو نيكي وتجارت الكترنيكيمديريت داده هاوامنيت اطلاعات دركسب وكارها كتابداري پزشكي

بازشناختي از كاركرد اجتماعي نهادهاي حرفهبازشناختي از مجموعه ها وخدمات اطلاعاتيبازشناختي از سازماندهي اطلاعات ودانشبازشناختي از علم اطلاعات ودانش شناسي

بازشناختي ازتعامل انسان واطلاعات رسانه هاي اجتماعي درمراكز اطلاع رسانيساختارهاي شغلي علم اطلاعات ودانش شناسي گذشته وحال نشريات علمي كشور (مجموعه مقلات همايش ملي نشريات عل

آموزش كارمرجع : ترجمه همراه باافزوده هاآموزش هاي اوان سالگيتكنيكهاي گيتارفلامنكومكالمات دوستانه درزبان انگليسي

نظام هاي بازيابي اطلاعاتفناوري هاي كتابخانه اي وخدمات به كاربران برنامه ريارزيابي عمومي نرم افزارهاي كاربردي طراحي وبگاه براي كتابخانه ها ومراكز اطلاع رساني

اخلاق در كتابخانه هاي ديجيتالايمني دركتابخانه ها: مجموعه مقاله هاي همايش ايمني موك ً كتابخانه در عصر آموزش آزادزندگي نامه وكارنامه علمي - فرهنگي دكتر ايرج افشار

كتابسنجي: مباحث نظري و عملي طبقه بندي علم (پديده ها، داده ها، نظريه ها روش ها،بازشناختي از دانش شناسي: جستارهاي درباب علم اطلاع كارگاههاي آموزشي : مديريت برنامه ريزيي اجرا وارزي

استانداردهاي ذخيره و حفاظت كتابخانه هاي ديجيتال حفاظت در كتابخانه هاي ديجيتالفناوري اطلاعات براي مديريت: دگرگوني سازمانها به سومديريت دانش فرايندهاي كسب و كار: به همراه جعبه ابز