تازه های کتابدار در سال 94
آشنايي با مرمت ابنيهافعال پركاربردزبان انگليسي وبرابر فارسي آنهااينجاهيچ چيز واقعي نيستعلم اطلاعات وفلسفه

مطالعات ميان رشته اي سنجش تحليل شاخص هاورويكردهانقشه هاي علمي :ترسيم وتحليلرده بندي دهدهي ديويي در15 درساچ تي ام ال دستنامه وراهنماي عملي

درآمدي بر نظريه داده ها جستارهايي فلسفي وعلمي پيرا مباني آردي اي براي كتابداران وفهرستنويسان%100 موفقيت درسواداطلاعاتيمديريت اطلاعات شخصي باذخيره ابري

مديريت دانش،مسائل مديريتي،حقوقي و اخلاقي مديريت دانش، ابزارهاي سيستم مديريت دانش و پرتالها مديريت دانش،رمزگذاري دانش و راه اندازي سيستم مديريت دانش،خلق و كسب دانش

مباني مديريت دانشمديريت دانشآشنايي بانرم افزارمندليحاكميت اطلاعات مجموعه مقالات همايش ملي حاكميت اطلا

رفتاراطلاعاتي (چكيده پژو هشهادرزمينه نيازاطلاعاتي بيستون وداريوش اقتصاد ديجيتال و مديريت فناوري اطلاعات{7 جلدي با بازشناختي از دانش شناسي{5 جلدي با قاب}

ان . اف.سيقم: شهركتابخانه ها راهنماي جامع كتابخانه هاي قمفن آوري اطلاعات ومديريت كسب وكارها وسازمان هادراقتتجارت سيار

كسب وكارها واقتصاد ديجيتال :برنامه هاي مديريت تصميكسب وكارهاواقتصاد ديجيتال:نظام هاونرم افزارهاي كاراقتصاد ديجيتال وكسب وكارها:شبكه وهمكاري شبكه هاي اكسب وكار الكترو نيكي وتجارت الكترنيكي

مديريت داده هاوامنيت اطلاعات دركسب وكارها كتابداري پزشكيبازشناختي از كاركرد اجتماعي نهادهاي حرفهبازشناختي از مجموعه ها وخدمات اطلاعاتي

بازشناختي از سازماندهي اطلاعات ودانشبازشناختي از علم اطلاعات ودانش شناسيبازشناختي ازتعامل انسان واطلاعات رسانه هاي اجتماعي درمراكز اطلاع رساني

ساختارهاي شغلي علم اطلاعات ودانش شناسي گذشته وحال نشريات علمي كشور (مجموعه مقلات همايش ملي نشريات علآموزش كارمرجع : ترجمه همراه باافزوده هاآموزش هاي اوان سالگي

تكنيكهاي گيتارفلامنكومكالمات دوستانه درزبان انگليسينظام هاي بازيابي اطلاعاتفناوري هاي كتابخانه اي وخدمات به كاربران برنامه ري

ارزيابي عمومي نرم افزارهاي كاربردي طراحي وبگاه براي كتابخانه ها ومراكز اطلاع رسانياخلاق در كتابخانه هاي ديجيتالايمني دركتابخانه ها: مجموعه مقاله هاي همايش ايمني

موك ً كتابخانه در عصر آموزش آزادزندگي نامه وكارنامه علمي - فرهنگي دكتر ايرج افشار كتابسنجي: مباحث نظري و عملي طبقه بندي علم (پديده ها، داده ها، نظريه ها روش ها،

بازشناختي از دانش شناسي: جستارهاي درباب علم اطلاع كارگاههاي آموزشي : مديريت برنامه ريزيي اجرا وارزي استانداردهاي ذخيره و حفاظت كتابخانه هاي ديجيتال حفاظت در كتابخانه هاي ديجيتال

فناوري اطلاعات براي مديريت: دگرگوني سازمانها به سومديريت دانش فرايندهاي كسب و كار: به همراه جعبه ابزمثل ومثل واره درشعرحافظ