تازه های کتابدار در سال 94
رسانه هاي اجتماعي درمراكز اطلاع رسانيساختارهاي شغلي علم اطلاعات ودانش شناسي گذشته وحال نشريات علمي كشور (مجموعه مقلات همايش ملي نشريات علآموزش كارمرجع : ترجمه همراه باافزوده ها

آموزش هاي اوان سالگيتكنيكهاي گيتارفلامنكومكالمات دوستانه درزبان انگليسينظام هاي بازيابي اطلاعات

فناوري هاي كتابخانه اي وخدمات به كاربران برنامه ريارزيابي عمومي نرم افزارهاي كاربردي طراحي وبگاه براي كتابخانه ها ومراكز اطلاع رسانياخلاق در كتابخانه هاي ديجيتال

ايمني دركتابخانه ها: مجموعه مقاله هاي همايش ايمني موك ً كتابخانه در عصر آموزش آزادزندگي نامه وكارنامه علمي - فرهنگي دكتر ايرج افشار كتابسنجي: مباحث نظري و عملي

طبقه بندي علم (پديده ها، داده ها، نظريه ها روش ها،بازشناختي از دانش شناسي: جستارهاي درباب علم اطلاع كارگاههاي آموزشي : مديريت برنامه ريزيي اجرا وارزي استانداردهاي ذخيره و حفاظت كتابخانه هاي ديجيتال

حفاظت در كتابخانه هاي ديجيتالفناوري اطلاعات براي مديريت: دگرگوني سازمانها به سومديريت دانش فرايندهاي كسب و كار: به همراه جعبه ابزمثل ومثل واره درشعرحافظ