پیوند به سایت‌های مرتبط با نگارش

در این بخش پیوندهایی به مطالب تکمیلی کتاب مبانی نگارش علمی ارائه شده است. مهم‌ترین این مطالب عبارتند از:

1.     نشانی اینترنتی تعدادی از ناشران بزرگ مجله‌های علمی

2.      پیوند  به تعدادی از مراکز آموزش نگارش علمی در سایت‌های دانشگاهی

3.      پیوند به سایت‌های مرتبط با روش‌های پیشگیری از سرقت محتوایی

4.      سایت‌های مرتبط با تمرین مهارت‌های نگارشی و نگارش آزاد

5.      فهرستی از منابع مرتبط با فرایند داوری آثار علمی

 

1.     نشانی اینترنتی تعدادی از ناشران بزرگ مجله‌های علمی،

2.     پیوند به تعدادی از مراکز آموزش نگارش علمی در سایت‌های دانشگاهی

در این بخش نشانی تعدادی از مراکز آموزش نگارش علمی در سایت‌های دانشگاهی معرفی شده و اطلاعات و منابع فراوانی وجود دارد که می تواند برای خوانندگان این اثر بسیار مفید باشد. مثلاً در اغلب این سایت‌ها مطالبی دربارۀ ویژگی نگارش علمی، اجزای مقالۀ علمی، نکات مفید برای ارتقای مهارت‌های نگارشی افراد، تمرین‌های مفید و واژه نامۀ مفاهیم مهم مقاله‌نویسی وجود دارد.

        3.     پیوند به سایت‌های مرتبط با روش‌های پیشگیری از سرقت محتوایی

4.     سایت‌های مرتبط با تمرین مهارت‌های نگارشی و نگارش آزاد 

5.     فهرستی از منابع مرتبط با فرایند داوری آثار علمی


بازگشت