با خرید مستقیم کتاب برای خود و کتابخانه محل کارتان از نشر کتابهای تخصصی پشتیبانی کنید.

جستجو

عنوان کتاب:     جستجوي پيشرفته

تازه های کتابدار در سال 96

آشنايي بانرم افزارمندليحاكميت اطلاعات مجموعه مقالات همايش ملي حاكميت اطلارفتاراطلاعاتي (چكيده پژو هشهادرزمينه نيازاطلاعاتي بيستون وداريوش

اقتصاد ديجيتال و مديريت فناوري اطلاعات{7 جلدي با بازشناختي از دانش شناسي{5 جلدي با قاب}ان . اف.سيقم: شهركتابخانه ها راهنماي جامع كتابخانه هاي قم

فن آوري اطلاعات ومديريت كسب وكارها وسازمان هادراقتتجارت سياركسب وكارها واقتصاد ديجيتال :برنامه هاي مديريت تصميكسب وكارهاواقتصاد ديجيتال:نظام هاونرم افزارهاي كار

اقتصاد ديجيتال وكسب وكارها:شبكه وهمكاري شبكه هاي اكسب وكار الكترو نيكي وتجارت الكترنيكيمديريت داده هاوامنيت اطلاعات دركسب وكارها كتابداري پزشكي


ادامه/سایر کتابها

نشر کتابدار منتشر می کند

كتاب هاي تازه از ناشران دیگر

سنجه هاي وبي براي متخصصان كتابداري واطلاع رسانيمقدمه اي برظرفيت جذب دانش وفناوري:كليد مغفول توسعه