ليست كتاب هاي زهیر حیاتی
تعداد يافت شده (۲۲)
صفحه ۱ از ۲
تجارت سیار

نویسنده: افریم توربان

۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰
دستنامه پایگاه‌های اطلاعاتی

نویسنده: زهیر حیاتی

۱۴۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰
دستنامه پایگاه‌های اطلاعاتی

نویسنده: زهیر حیاتی

۱۴۰۰۰۰۱۴۰۰۰۰
فهرست‌نویسی و رده‌بندی

نویسنده: لوئیس‌مای چان

۵۸۰۰۰۵۸۰۰۰
کتابخانه‌های دیجیتال

نویسنده: ویلیام آرمز

۲۰۰۰۰۲۰۰۰۰