تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (12) عنوان با کلید واژه مسعود گلزاري
گامهاي نو در ارائه خدمات كتابداران مدرسه‌ها "توصيه‌هاي ساده براي متخصصان كتابداري و فن‌آوري آموزشي در مدرسه"
ناشر: دبيزش
پديدآور: آن واسمن؛ مهردخت وزيرپور‌كشميري؛ شايسته خزائلي
قيمت: 28000 ريال قيمت کتابدار: 28000 ريال
جغرافياي شهري و روستاشناسي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مسعود گلزاري
قيمت: 90000 ريال قيمت کتابدار: 90000 ريال
كليات علم اقتصاد
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مسعود گلزاري
قيمت: 30000 ريال قيمت کتابدار: 30000 ريال
گزيده تاريخ ادبيات ايران "از كهنترين دوران تا امروز"
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مسعود گلزاري؛ حميدرضا ناظمي‌راد
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
داستان نگارش
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: اندرو رابينسون؛ مهردخت وزيرپور‌كشميري؛ زهره ميرحسيني
قيمت: 800000 ريال قيمت کتابدار: 800000 ريال
ايران
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: ژان‌-‌لويي اوئو؛ مسعود گلزاري؛ مهردخت وزيرپور‌كشميري
قيمت: 500000 ريال قيمت کتابدار: 500000 ريال
ايران: از آغاز تا پايان هخامنشيان
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: جين‌لوئيز هيوت؛ مسعود گلزاري؛ مهردخت وزيرپور‌كشميري
قيمت: 500000 ريال قيمت کتابدار: 500000 ريال
گنجينه هنر اسلام
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: فيليپ بامبرو؛ مسعود گلزاري؛ مهردخت وزيرپور‌كشميري
قيمت: 280000 ريال قيمت کتابدار: 280000 ريال
مرجع‌شناسي عمومي لاتين
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مهردخت وزيرپور‌كشميري؛ مسعود گلزاري
قيمت: 140000 ريال قيمت کتابدار: 140000 ريال
آشنايي با تاريخ ادبيات جهان: از كهن ترين زمان تا امروز
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: مسعود گلزاري؛ حميدرضا ناظمي‌راد
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2