تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1) عنوان با کلید واژه مليحه درخوش
مباني آردي اي براي كتابداران وفهرستنويسان
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: امي هارت؛ مليحه درخوش
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1