تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (6) عنوان با کلید واژه حسن م غزيري
مديريت دانش
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: الياس م عوض؛ حسن م غزيري؛ زهير حياتي
قيمت: 600000 ريال قيمت کتابدار: 600000 ريال
مباني مديريت دانش
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: الياس م عوض؛ حسن م غزيري؛ زهير حياتي
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
مديريت دانش،خلق و كسب دانش
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: الياس م عوض؛ حسن م غزيري؛ زهير حياتي
قيمت: 170000 ريال قيمت کتابدار: 170000 ريال
مديريت دانش،رمزگذاري دانش و راه اندازي سيستم
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: الياس م عوض؛ حسن م غزيري؛ زهير حياتي
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
مديريت دانش، ابزارهاي سيستم مديريت دانش و پرتالها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: الياس م عوض؛ حسن م غزيري؛ زهير حياتي
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
مديريت دانش،مسائل مديريتي،حقوقي و اخلاقي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: الياس م عوض؛ حسن م غزيري؛ زهير حياتي
قيمت: 110000 ريال قيمت کتابدار: 110000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2