تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1) عنوان با کلید واژه علي فارسي نژاد
بسترهاي اطلاعات ديجيتال رهيافت هاي نظري براي فهم اطلاعات ديجيتال
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: لوك تردينيك؛ علي فارسي نژاد
قيمت: 160000 ريال قيمت کتابدار: 160000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1