تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (2) عنوان با کلید واژه فاطمه فهيم نيا
كتاب گويا
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: فاطمه فهيم نيا؛ مريم چهرقاني
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
مديريت دانش بارويكرد فرهنگ دانش در سازمان
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: فاطمه فهيم نيا؛ ميترا ديلمقاني
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1