تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (3) عنوان با کلید واژه فاطمه فهيم نيا
كتاب گويا
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: فاطمه فهيم نيا؛ مريم چهرقاني
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
مديريت دانش بارويكرد فرهنگ دانش در سازمان
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: فاطمه فهيم نيا؛ ميترا ديلمقاني
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
مباني اقتصاد اطلاعات
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: مهشيد التماسي؛ فاطمه فهيم نيا
قيمت: 140000 ريال قيمت کتابدار: 140000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1