تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (1) عنوان با کلید واژه مهتاب تيموري
تاملات درباره برنامه درسي آموزش علوم كتابخانه واطلاعات دراروپا
ناشر: نشر چاپار
پديدآور: لايف كايبرگ؛ لايف لورينگ؛ محمد حسن زاده
قيمت: 280000 ريال قيمت کتابدار: 280000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1