تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (10) عنوان با کلید واژه حجت ا000 سليماني
اينترنت واطلاعات
ناشر: حجت ا000 سليماني
پديدآور: حجت ا000 سليماني
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
مباني رايانه اينترنت اطلاعات
ناشر: حجت ا000 سليماني
پديدآور: حجت ا000 سليماني
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
ابزارفناوري اطلاعات ابزارفناوري اطلاعات : رايانه ،شبكه ،ويندوز،آفيس
ناشر: حجت ا000 سليماني
پديدآور: حجت ا000 سليماني
قيمت: 70000 ريال قيمت کتابدار: 70000 ريال
تكنولوژي اطلاع رساني
ناشر: حجت ا000 سليماني
پديدآور: حجت ا000 سليماني
قيمت: 10000 ريال قيمت کتابدار: 10000 ريال
پايگاه هاي علوم پزشكي وپيراپزشكي
ناشر: حجت ا000 سليماني
پديدآور: حجت ا000 سليماني
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
حلقه نقد
ناشر: حجت ا000 سليماني
پديدآور: حجت ا000 سليماني
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
بررسي علم اطلاعات ودانش سناسي
ناشر: حجت ا000 سليماني
پديدآور: حجت ا000 سليماني
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
آزمون جامع دكترا( رشته علم اطلاعات ودانش شناسي)
ناشر: حجت ا000 سليماني
پديدآور: حجت ا000 سليماني
قيمت: 300000 ريال قيمت کتابدار: 300000 ريال
بازيابي اطلاعات موتورهاي جستجودرعمل
ناشر: دانش شناس
پديدآور: حجت ا000 سليماني
قيمت: 400000 ريال قيمت کتابدار: 400000 ريال
مطالعه تطبيقي كتابخانه هاي پزشكي جهان
ناشر: دانش شناس
پديدآور: حجت ا000 سليماني
قيمت: 250000 ريال قيمت کتابدار: 250000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2