تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (7) عنوان با کلید واژه امير ريسمانباف
بازشناختي از دانش شناسي: جستارهاي درباب علم اطلاعات و دانش شناسي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: امير ريسمانباف؛ رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 400000 ريال قيمت کتابدار: 400000 ريال
بازشناختي ازتعامل انسان واطلاعات
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: امير ريسمانباف؛ رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
بازشناختي از علم اطلاعات ودانش شناسي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: امير ريسمانباف؛ رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 120000 ريال قيمت کتابدار: 120000 ريال
بازشناختي از سازماندهي اطلاعات ودانش
ناشر:
پديدآور: امير ريسمانباف؛ رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
بازشناختي از مجموعه ها وخدمات اطلاعاتي
ناشر:
پديدآور: امير ريسمانباف؛ رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 100000 ريال قيمت کتابدار: 100000 ريال
بازشناختي از كاركرد اجتماعي نهادهاي حرفه
ناشر:
پديدآور: امير ريسمانباف؛ رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 80000 ريال قيمت کتابدار: 80000 ريال
بازشناختي از دانش شناسي{5 جلدي با قاب}
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: امير ريسمانباف؛ رحمت‌الله فتاحي
قيمت: 500000 ريال قيمت کتابدار: 500000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2