تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (3) عنوان با کلید واژه حمزه علي نور محمدي
آشنايي باپايگاههاي اطلاعاتي
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)
پديدآور: حمزه علي نور محمدي
قيمت: 50000 ريال قيمت کتابدار: 50000 ريال
كتابسنجي: مباحث نظري و عملي
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: عبدالصمد كرامت فر؛ حمزه علي نور محمدي
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
مطالعات ميان رشته اي سنجش تحليل شاخص هاورويكردها
ناشر: نشر كتابدار
پديدآور: قاسم آزادي احمد آبادي؛ حمزه علي نور محمدي
قيمت: 150000 ريال قيمت کتابدار: 150000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1