مجموعه سؤالات آزمون‌های کارشناسی ارشد کتابداری 1388 و 1389

  1. سؤالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری 1388 (دانشگاه سراسری)     دانلود کنید

  2. سؤالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری 1389 (دانشگاه سراسری)     دانلود کنید

  3. سؤالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری 1388 (دانشگاه آزاد)             دانلود کنید

  4. سؤالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری 1389 (دانشگاه آزاد)             دانلود کنید

  5. سؤالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری 1388 (کتابداری پزشکی)       دانلود کنید

  6. سؤالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری 1389 (کتابداری پزشکی)       دانلود کنید


بازگشت