فهرست شماره حساب ها براي پرداخت پول

چنانچه به هر دلیل موفق به پرداخت صورتحساب به صورت اینترنتی شوید، مبلغ صورتحساب را می توانید  به شماره کارت زیر واریز کنید
بانک ملی، شماره کارت   6037997314075558   بنام حميد محسني