فهرست شماره حساب ها براي پرداخت پول

چنانچه به هر دلیل موفق به پرداخت صورتحساب به صورت اینترنتی شوید، مبلغ صورتحساب را می توانید  به شماره کارت زیر واریز کنید
بانک ملی، شماره کارت  4916-5061-9914-6037 به نام حمید محسنی