با خرید مستقیم کتاب برای خود و کتابخانه محل کارتان از نشر کتابهای تخصصی پشتیبانی کنید.

جستجو

عنوان کتاب:     جستجوي پيشرفته

تازه های کتابدار در سال 96

آشنايي با مرمت ابنيهافعال پركاربردزبان انگليسي وبرابر فارسي آنهااينجاهيچ چيز واقعي نيستعلم اطلاعات وفلسفه

مطالعات ميان رشته اي سنجش تحليل شاخص هاورويكردهانقشه هاي علمي :ترسيم وتحليلرده بندي دهدهي ديويي در15 درساچ تي ام ال دستنامه وراهنماي عملي

درآمدي بر نظريه داده ها جستارهايي فلسفي وعلمي پيرا مباني آردي اي براي كتابداران وفهرستنويسان%100 موفقيت درسواداطلاعاتيمديريت اطلاعات شخصي باذخيره ابري

مديريت دانش،مسائل مديريتي،حقوقي و اخلاقي مديريت دانش، ابزارهاي سيستم مديريت دانش و پرتالها مديريت دانش،رمزگذاري دانش و راه اندازي سيستم مديريت دانش،خلق و كسب دانش


ادامه/سایر کتابها

نشر کتابدار منتشر می کند

كتاب هاي تازه از ناشران دیگر

سنجه هاي وبي براي متخصصان كتابداري واطلاع رسانيمقدمه اي برظرفيت جذب دانش وفناوري:كليد مغفول توسعه